Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Historia

Zarys powstania WIK Turawa Spółki z o.o. w Turawie

 

Przystąpienie Polski w 2004 roku do struktur Unii Europejskiej związane było między innymi z przyjęciem zobowiązań naszego kraju w zakresie zagadnień związanych z ochroną jakości wód. Zasadniczym aktem stanowiącym narzędzie regulacji polityki gospodarki wodnej w krajach Unii jest Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE. W ramach traktatu akcesyjnego nasz kraj zobowiązał się do pełnego wdrożenia tej dyrektywy, która zobowiązuje nas do osiągnięcia standardów jakości ścieków odprowadzanych do środowiska z oczyszczalni ścieków oraz wyposażenia w określonych terminach wszystkich aglomeracji o Równoważnej Liczbie Mieszkańców większej od 2000 w systemy kanalizacyjne dla ścieków komunalnych przy zapewnieniu biologicznego oczyszczania ścieków przed wprowadzeniem ich do wód.
 
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków przewiduje ,że do 2015 roku obsługą systemów kanalizacji zbiorczej w wyznaczonych aglomeracjach zostanie objęte minimum 75-85 % nie korzystających takich usług w 2004 roku. W świetle powyższego dla Każdej gminy w Polsce w tym w naszej gminie Turawa konieczne stało się precyzyjne, realne i przede wszystkim skuteczne działanie umożliwiające dostosowanie i spełnienie wymagań dyrektywy 91/271/WE w celu uniknięcia kar finansowych wynikających z niewypełnienia zobowiązań realizacji KPOŚ. Choć dziś nie wiadomo , kto będzie te kary płacił należy przypuszczać , iż będą one scedowane na samorządy.
 
W celu realizacji skanalizowania wszystkich miejscowości w aglomeracji Turawa w skład której wchodzą gminy Turawa i Łubniany utworzono na mocy uchwał Rady Gminy Turawa z dnia 30.11.2007 r. Nr X/65/2007 i Rady Gminy Łubniany z dnia 26.11.2007 r. Nr IX/48/2007 utworzono międzygminną spółkę W i K Turawa z siedzibą w Kotorzu Małym. Spółka ta jest zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym w Opolu pod numerem KRS 0000307671. Od 28 października , decyzją Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników została powołana na Prezesa Zarządu Pani Danuta Wajsi od 03-11-2008 podjęła prace w spółce WIK Turawa.
 
Pierwszym zadaniem postawionym nowemu Zarządowi było przygotowanie wniosku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Podczas wyliczania wskaźnika koncentracji , niezbędnego elementu formalnej oceny wniosku o dofinansowanie okazało się niemożliwe osiągnięcie wskaźnika w wysokości 120 mieszkańców na 1 km nowopowstałej sieci , że nie zrealizować projektu we wcześniej ustalonym zakresie z funduszy europejskich. W wyniku przeprowadzonej analizy wariantowości projektu pozostała możliwość realizacji przedsięwzięcia w obszarze Obszarów Lasów Stobrawskich .Do projektu zostały włączone następujące zakresy zadań: Brzeg Północny Jeziora Turawskiego wraz z miejscowością Marszałki, Brzeg południowy Jeziora Turawskiego wraz z miejscowością Kotórz Wielki oraz sołectwa Bierdzany, Ligota Turawska, Zakrzów Turawski, Rzędów i Kadłub Turawski. W związku z powyższym gmina Łubniany postanowiła odsprzedać swoje udziały i wystąpić ze spółki. Po wykupie udziałów jedynym udziałowcem Spółki będzie gmina Turawa. Gmina Turawa 26.02.2009 odkupiła udziały od Gminy Łubniany i w tym momencie Gmina Turawa stała się jedynym udziałowcem spółki WiK Turawa.
Wersja XML