Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inwestycje

Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Turawa – Trias Opolski

 

Rada Gminy w Turawie uchwałą nr XXV/161/2009 z dnia 03 kwietnia 2009r. wyraziła zgodę na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Turawa – Trias Opolski". Beneficjentem Projektu będzie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wodociągi i Kanalizacja Turawa w Kotorzu Małym, której 100% udziałowcem jest Gmina Turawa.

Zakres przedsięwzięcia zgłaszanego do dofinansowania

Głównym zamierzeniem Projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Turawa wpisujące się w realizację szerszego celu jakim jest ochrona wód podziemnych zbiorników GZWP 333 oraz GZWP 334 stanowiące główne źródło wody pitnej dla 1/3 mieszkańców Opolszczyzny oraz kilku gmin w województwie śląskim. Ponadto, realizacja Projektu wpłynie na poprawę czystości wód powierzchniowych, tj. zlewni rzeki Mała Panew i Jeziora Turawskiego, co jest związane z położeniem gminy w zlewni rzeki Małej Panwi.

Realizacja niniejszego Projektu jest kontynuacją Programu „Ochrona wód podziemnych na obszarze zbiornika GZWP 333 Opole – Zawadzkie, w jego strefie ochronnej” realizowanym przez Międzygminny Związek „Trias Opolski”. Obecnie w ramach tego programu trwa realizacja Projektu „Poprawa jakości wody w Opolu” rozpoczętego jako Projekt Funduszu ISPA, a kontynuowanego w ramach Funduszu Spójności zgodnie z Memorandum Finansowym zwartym w dniu 27.09.2002 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Europejską (projekt nr 2001/PL/16/P/PE/028). Niemniej jednak przedmiotowy Projekt nie stanowi formalnie wydzielonego etapu Projektu, jest odrębną inwestycją niezależną zarówno pod względem technicznym, finansowym jak i organizacyjnym.
Projekt realizuje cele Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, który przyczynia się do wypełnienia zobowiązań akcesyjnych, co nadaje mu charakter strategiczny.

W ramach realizacji projektu na terenie aglomeracji Turawa planuje się budowę około 134 km sieci kanalizacji sanitarnej w 8 miejscowościach gminy. W wybudowanych pompowniach zostanie zamontowany system monitoringu informujący o stanach prac pompowni, awariach.
Projekt został podzielony na  5 kontraktów, z czego:

  • 3 kontrakty inwestycyjne na roboty budowlane 
  • 2 kontrakty usługowe: na nadzór nad realizacją Projektu (Inżynier Kontraktu/Inspektor nadzoru) oraz na inwentaryzację i monitoring istniejącej i nowobudowanej sieci

Podziału dokonano z uwzględnieniem: rodzaju prac budowlanych, możliwości technicznych, uwarunkowań terenowych i możliwości finansowych Beneficjenta. Każdy kontrakt jest technicznie i finansowo niezależnym zadaniem, który można określić, jako samodzielnie operacyjny.


Podział Projektu na kontrakty:
 
Kontrakt I - „Turawa Marszałki – Jezioro część Północna”
Budowa kanalizacji dla m. Turawa – Marszałki oraz północny Brzeg Jeziora Turawskiego – I etap 
Budowa kanalizacji dla m. Turawa Marszałki oraz Północny brzeg Jeziora Turawskiego – II etap
Realizacja kontraktu w ramach „czerwonego FIDIC-a”, na podstawie opracowanych przez Beneficjenta dokumentacji technicznych i przetargowych.


Kontrakt II - „Kotórz Wielki – Jezioro Turawskie część Południowa” 
Budowa kanalizacji - Południowa część Jeziora Turawskiego 
Budowa kanalizacji dla m. Kotórz Wielki wraz z tranzytem łączącym południową część Jeziora Turawskiego  
Realizacja kontraktu w ramach „czerwonego FIDIC-a”, na podstawie opracowanych przez Beneficjenta dokumentacji technicznych i przetargowych.


Kontrakt III - „Bierdzany, Ligota Turawska, Kadłub Turawski, Zakrzów Turawski, Rzędów” 
Budowa kanalizacji dla m. Bierdzany
Budowa kanalizacji dla m. Ligota Turawska
Budowa kanalizacji dla m. Kadłub Turawski
Budowa kanalizacji dla m. wsi Zakrzów Turawski
Budowa kanalizacji dla m. Rzędów
Realizacja kontraktu w ramach „czerwonego FIDIC-a”, na podstawie opracowanych przez Beneficjenta dokumentacji technicznych i przetargowych.


Kontrakt IV – „Inwentaryzacja,  monitoring"
Wykonanie numerycznego systemu zawierającego bazę istniejącej i nowowytworzonej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej oraz stworzenie monitoringu na sieci wodociągowej ze zbudowaniem dynamicznego modelu hydraulicznego i stworzenie systemu monitoringu urządzeń zamontowanych na sieciach wod.-kan. (pompownie, przepompownie, oczyszczalnia ścieków, stacje uzdatniania wody).


Kontrakt V - „Inżynier kontraktu"
Inżynier kontraktu/ Inspektor Nadzoru. 

Wersja XML