Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opis programu

Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 jako największy program w historii Unii Europejskiej został zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42 proc. całości środków polityki spójności w Polsce.

 

W ramach programu realizuje się duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.

 

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

 

W ramach programu realizowanych będzie 15 priorytetów

 

1.     Gospodarka wodno-ściekowa

2.     Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

3.     Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

4.     Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

5.     Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

6.     Drogowa i lotnicza sieć TEN-T

7.     Transport przyjazny środowisku

8.     Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe

9.     Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

10.   Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii

11.   Kultura i dziedzictwo kulturowe

12.   Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

13.   Infrastruktura szkolnictwa wyższego

14.   Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

15.   Pomoc techniczna - Fundusz Spójności 

Wersja XML