Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku będzie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z motywu 60 i art. 12 i 13 cytowanego powyżej ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprzejmie Państwa informuję, że:

Państwa Administratorem Danych Osobowych (dalej Administratorem) jest Spółka:

Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o., ul. Opolska 43, 46-045 Turawa, Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydz. Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000307671, NIP 991-042-23-52, kapitał zakładowy: 31 784 000, 00 zł.

Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora:

Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Klienta zgody. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Klient ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych związanych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1).

Odbiorcą danych będą: Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o., ul. Opolska 43, 46-045 Turawa. Dane mogą być przekazywane gminie, posiadającej 100% udziałów Spółki, tj. Gminie Turawa. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

Dane mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych z Administratorem i są przetwarzane zgodnie z zasadami zawartymi w art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2016r. poz. 922 z późn. zm.).

PDFinformacja dotycząca ochrony danych osobowych.pdf">>

Wersja XML