Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

POIIŚ 2014-2020 3

logo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.jpg

 

UE_FS_rgb-1.jpg

Opis projektu ,,Usprawnienie systemu gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym (aglomeracja Turawa) wraz z instalacją energooszczędnego układu sterowania ciśnieniem wody w sieci wodociągowej”

Podstawowym celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez usprawnienie systemu gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym (aglomeracja Turawa) wraz z instalacją energooszczędnego układu sterowania ciśnieniem wody w sieci wodociągowej, co przyczyni się do zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych gospodarki osadowej, a także ograniczenia zużycia energii elektrycznej, redukcji strat wody, zapobiegania awariom na sieci, ustabilizowania ciśnienia w sieci oraz wydłużenia żywotności rurociągów i innych elementów infrastruktury w aglomeracji „Turawa”, a tym samym do poprawy warunków życia mieszkańców zgodnie z zasadami poszanowania środowiska przy możliwie efektywnej kosztowo działalności.

 

Całkowity koszt projektu wynosi 1 335 684,53 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 923 034,02 PLN

 

Podział Projektu na kontrakty

W celu sprawnej realizacji projektu przewidziano następujący podział na kontrakty:

 

Kontrakt  I - „Rozbudowa budynku prasy osadów oraz budowa wiaty magazynowej i fundamentu pod silos na oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym.”

W celu dostosowania istniejącego budynku przeróbki osadów ściekowych do zamaszynowania instalacji przerobu osadów ściekowych oraz terenu oczyszczalni dla zapewnienia odpowiedniego magazynowania przetworzonych osadów oraz przechowywania sprzętu eksploatacyjnego kontrakt obejmuje: rozbudowę budynku prasy osadów, wykonanie fundamentu pod silos oraz budowę wiaty magazynowej.

Rozbudowa budynku prasy osadów składa się m in. z powiększenia istniejącego pomieszczenia, wymiany istniejących ścian zewnętrznych oraz poszycia dachowego, montażu wywietrznika dachowego, wykonania wszelkich robót wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych.

Nowopowstała wiata ma pełnić funkcję magazynową przetworzonych osadów ściekowych, natomiast w części gospodarczej - sprzętu eksploatacyjnego Wnioskodawcy.

 

Kontrakt  II - „Dostawa i montaż linii technologicznej do przerobu komunalnych osadów ściekowych na polepszacz gleby”

Kontrakt obejmuje montaż:

1. Kompletnego systemu automatyki i sterowania,

2. Układu podawania zagęszczonych osadów ściekowych do reaktora wraz z mieszadłem,

3. Układu dozowania CaO z silosa,

4. Węzła reakcyjnego,

5. Obudowanego układu wybierania produktu.

6. Układu dozowania i magazynowania reagenta (silos o objętości V= 30 m3),

7. Węzeł pakowania nawozu w pojemniki typu Big Bag.

Powstające osady ściekowe podczas procesu oczyszczania ścieków dostarczane będą bezpośrednio z prasy za pomocą przenośnika ślimakowego do reaktora, w którym po dodaniu reagenta następować będzie proces higienizacji osadu w wysokiej temperaturze. Proces ten będzie przebiegał pod ścisłą kontrolą automatycznego układu sterowania umożliwiającego kontrolę ilości podawanego osadu
i reagenta. Produkt opuszczający reaktor w postaci gorącego, wysterylizowanego granulatu polepszacza gleby odbierany będzie z wylotu obudowanymi przenośnikami taśmowymi i podawany
na linię pakowania do Big-Bagów a następnie transportowany wózkiem widłowym do magazynu produktu.

Proces ten realizowany jest w sposób automatyczny a niezhigienizowany osad ściekowy nie może opuścić węzła reakcyjnego RCal250. W reaktorze zachodzi potrójna sterylizacja za pomocą:

- temperatury od 55° C do 120° C

- przejściowego roztworu mleka wapiennego

- wysokiego PH

Polepszacze gleby po minimum 12 godzinach leżakowania będą podlegać ekspedycji transportem kołowym.

Zgodnie z aktualnymi przepisami osady ściekowe powstałe w omawianej oczyszczalni przetwarzane będą w miejscu wytwarzania na wysterylizowany półgranulat będący polepszaczem gleby.

 

Kontrakt III - „Instalacja energooszczędnego układu sterowania ciśnieniem wody w sieci wodociągowej w SUW Marszałki

W ramach przedsięwzięcia polegającego na instalacji energooszczędnego układu sterowania ciśnieniem wody w sieci wodociągowej zaplanowano wyposażenie pompowni wody, w system realizujący funkcję optymalizacji ciśnienia w sieci wodociągowej, w oparciu o jego rzeczywiste zapotrzebowanie, z zachowaniem możliwie najwyższej sprawności energetycznej pomp z możliwością odczytywania do 10 punktów rejestracji parametrów przez jeden sterownik.

System sterowania obejmuje:

 

Kontrakt IV - „Zakup wózka widłowego

Kontrakt obejmuje dostawę wózka widłowego, zasilanego LPG, o minimalnym udźwigu 1,8 t, minimalnej wysokości podnoszenia 3 m, z pługiem śnieżnym w komplecie. Wózek obsługiwać będzie linię technologiczną do przerobu komunalnych osadów ściekowych. 

 

Kontrakt V - „Nadzór Inwestorski”

Jest to kontrakt obejmujący nadzór nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach Kontraktu I.

Wersja XML